Thursday,13 December 2018

AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015


Photo gallery

AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015

AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015
AP Chief Minister Narachandra Babu Naidu Visit Gotlur Village Darmavaram (M) on 3-6-2015