Thursday,20 June 2019

AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015


Photo gallery

AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015

AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015
AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015
AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015
AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015
AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015
AP Honble C.M.Nara Chandrababu Naidu Polavaram Neeru - Chettu, Tank Desilting work on 25.04.2015